Undenäs Hembygdsförening
Föreningen
Bli medlem:

Om du vill bli medlem kan du betala in årsavgiften 100 kr på föreningens Bankgiro: 524-6301. Var vänlig och skriv ditt namn och adress på talongen.

Kontakt:
Rune Wångsén 0505-20393
 


Styrelse 2015

Leif Johansson, ordf
Gunilla Karlsson, sekr
Roland Lennartsson, vice sekr
Rune Wångsén, kassör

styrelseledamöter

Folke Gustafsson
Nils Larsson
Hans Hermansson
Sven Johansson
Ingegerd Johansson

stugvärdinna
Raili Rohkimainen
Telefon:
0768498746
(Utdrag ur stadgar från 1946)
   ”Föreningen har till uppgift att väcka intresse för hembygdsvården, sprida kännedom om bygdens historia, verka för tillvaratagande och bevarandet av de värden i form av fornlämningar, naturminnesmärken och kulturföremål, som äro ägnade att belysa bygdens folkliv och odlingshistoria.
   Sitt syfte vill föreningen främja genom att förvärva som gåva, deposition eller köp av fast och lös egendom, husgeråd, redskap, handlingar, fotografier, litteratur m.m. som kunna åskådliggöra skilda tiders liv och sedvänjor inom bygden, genom att anordna fester, möten, studieverksamhet, exkursioner, föredrag m.m. där hembygdsforskning och hembygdskunskap livas och göras fruktbärande för samtid och eftervärd”.
Idag
Hembygdsföreningen drivs av en ideellt arbetande skara människor.
Förvaltning av byggnader, skötsel och öppethållande av hembygdsgården kräver arbetsinsatser året runt.

Historia

Undenäs hembygdsförening bildades 1939.
Beslut om bildande av hembygdsföreningen fattades i samband med en hembygdsfest lördagen 15/4 och en av initiativatagarna var dåvarande kyrkoherden Arthur Tegborg .

Styrelsemedlemmar

Ordf
Vice ordf
Sekr
Kassör
Ledamot
Ledamot
Arthur Tegborg
Ferdinand Karlsson
Rickard Skagfors
Eric Thorsell
Margit Undeby
Daga Winborg
Undenäs
Sätra
Skagen
Tolsjöhult
Överb
Åhna
Start         Föreningen         Hembygdsgården         Tidskrift & Litteratur         Torpinventering          Bilder/Reportage